Seurakunta

Tervetuloa ylistämään ja kuuntelemaan Jumalan sanaa!

Helsingin Siion seurakunta on vireä Helsingin Töölössä toimiva helluntaiseurakunta, jonka tavoite on tuoda Raamatun pelastussanoma jokaiselle rakentumiseksi ja vapautumiseksi, jotta jokainen saisi elämäänsä levon ja rauhan sekä sisäisen tasapainon Kristuksen kanssa Jumalassa.

Lähetystyö

Olemme vuosia tehneet lähetystyötä eri kohteissa maailmaa. Olemme saaneet haasteen tähän työhön Herramme Jeesuksen Kristuksen antamasta käskystä. Haluamme täyttää ihmisten sydämissä Jumalan muotoisen aukon Evankeliumin tuomalla toivolla ja rakkaudella, joka karkottaa pelon ja epätoivon.

”Menkää kaikkeen maailmaan ja julistakaa evankeliumia kaikille luoduille”

Mihin uskomme

Me uskomme, että Jumalan iankaikkinen pelastussuunnitelma koko ihmiskunnan hyväksi tapahtui Jeesuksen Kristuksen kautta. 1.Tim. 2: 5.-6. Sillä yksi on Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus, joka antoi itsensä lunnaiksi kaikkien edestä, josta todistus oli annettava aikanansa, Uskomme Jeesuksen syntyneen neitseestä Pyhän Hengen vaikutuksesta. Jes. 7: 14. Sentähden Herra itse antaa teille merkin: Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel. Luuk.1: 26.-33. Kuudentena kuukautena sen jälkeen Jumala lähetti enkeli Gabrielin Galilean kaupunkiin, jonka nimi on Nasaret, neitsyen tykö, joka oli kihlattu Joosef nimiselle miehelle Daavidin suvusta; ja neitsyen nimi oli Maria. Ja tullessaan sisälle hänen tykönsä enkeli sanoi: “Terve, armoitettu! Herra olkoon sinun kanssasi.” Mutta hän hämmästyi suuresti siitä puheesta ja mietti, mitä tämä tervehdys mahtoi tarkoittaa. Niin enkeli sanoi hänelle: “Älä pelkää, Maria; sillä sinä olet saanut armon Jumalan edessä. Ja katso, sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus. Hän on oleva suuri, ja hänet pitää kutsuttaman Korkeimman Pojaksi, ja Herra Jumala antaa hänelle Daavidin, hänen isänsä, valtaistuimen, Uskomme, että Jeesus Kristus oli Vanhan Testamentin ennustettu Lunastaja, Messias. Luuk.4: 17.-21. Niin hänelle annettiin profeetta Esaiaan kirja, ja kun hän avasi kirjan, löysi hän sen paikan, jossa oli kirjoitettuna: ”Herran Henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille; hän on lähettänyt minut saarnaamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen, saarnaamaan Herran otollista vuotta.” Ja käärittyään kirjan kokoon hän antoi sen palvelijalle ja istuutui; ja kaikkien synagoogassa olevien silmät olivat häneen kiinnitetyt. Niin hän rupesi puhumaan heille: ”Tänä päivänä tämä kirjoitus on käynyt toteen teidän korvainne kuullen.” Joh. 14:6. Jeesus sanoi hänelle: ”Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani.”
Joh. 10: 9. ”Jeesus sanoi: Minä ole ovi; jos joku minun kauttani menee sisälle, niin hän pelastuu ja hän käyvä sisälle ja käyvä ulos ja löytävän laitumen.”

Uskomme siis, että Jeesus Kristus on ainut pelastuksemme perusta. 1.Kor.3:11. Sillä muuta perustusta ei kukaan voi panna, kuin mikä pantu on, ja se on Jeesus Kristus.
Ihminen, syntiinlankeemus ja pelastus

Uskomme, että ihminen voi päästä Jumalan yhteyteen ja saada syntinsä anteeksi ilman omia saavutuksia uskomalla Jeesuksen Kristuksen sovitustyöhön ristillä. Mikään ihmisen työ oli se sitten kaste tai muu ei voi tuoda meille pelastusta, sillä vain Jeesuksen Kristuksen veren kautta on meillä syntien anteeksisaaminen. Tekemällä parannuksen, uskomalla Jeesukseen ihminen luetaan syyttömäksi eli vanhurskautetaan Jumalan edessä. Ef. 1: 7. jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksisaaminen, hänen armonsa rikkauden mukaan. Johannes Kastaja, Jeesuksen edeltäjänä julisti parannusta. Jeesus julisti parannusta, samoin myös hänen opetuslapsensa, apostolit. Apt. 2: 37.-38. Kun he tämän kuulivat, saivat he piston sydämeensä ja sanoivat Pietarille ja muille apostoleille: “Miehet, veljet, mitä meidän pitää tekemän?” Niin Pietari sanoi heille: “Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Pelastus tulee meille lahjana ja armosta, ettei kukaan kerskaisi. Room. 3: 23-25. Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä…

Ensimmäisenä asiana uskomme Raamattuun, Jumalan Sanana. Uskomme sen olevan korkein auktoriteetti ja ohjenuora, niin seurakunnalle kuin myös jokaiselle uskovalle yksilönä. Mitään muuta ilmestystä opetusta tai ohjekirjaa emme laita Raamatun edelle.

2. Tim.3: 16 ”Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan Hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa.”
Jes. 34: 16. ”Etsikää Herran kirjasta ja lukekaa: ei yhtäkään näistä ole puuttuva, ei yksikään toistansa kaipaava. – ”Sillä minun suuni on niin käskenyt.” – Hänen henkensä on ne yhteen koonnut.”
Joh. 20: 30.-31. ”Paljon muitakin tunnustekoja, joita ei ole kirjoitettu tähän kirjaan, Jeesus teki opetuslastensa nähden; mutta nämä ovat kirjoitetut, että te uskoisitte, että Jeesus on Kristus, Jumalan Poika, ja että teillä uskon kautta olisi elämä hänen nimessänsä.”
Nämä riittäköön todistamaan ja kunnioittamaan, että Raamattu on Jumalan Sana, uskontunnustuksemme perusta.
Jumala

Me uskomme yhteen Jumalaan, jonka Raamattu meille ilmoittaa. Jumala on ilmestynyt kolmessa persoonassa: Isä, Poika ja Pyhä Henki. Nämä persoonat näemme toimivan Raamatussa yhdessä ja erikseen.
Jo luomistyön alussa näemme Jumalan ja hänen Henkensä toiminnassa. 1. Moos. 1:26. ”Tehkäämme ihminen kuvaksemme” on myös osoitus kolmiyhteisen Jumalan yhteistyöstä. Vaikka sanaa kolmiyhteinen ei löydy Raamatusta, voimme olla varmoja Isän, Pojan ja Pyhä Hengen jumalallisuudesta ja yhteenkuuluvuudesta persoonina.
Myös Uudesta Testamentista löydämme Apostolien teoista kohdan, jossa uusi vanhimmiston veli evankelistana seisoo syyttäjiensä ja kivittäjiensä edessä ja kuoleman edessä saa todistuksen Jumalan
kolminaisuudesta.

Apt. 7:55.-56. Mutta täynnä Pyhää Henkeä hän loi katseensa taivaaseen päin ja näki Jumalan kirkkauden ja Jeesuksen seisovan Jumalan oikealla puolella ja sanoi: ”Katso, minä näen taivaat auenneina ja Ihmisen Pojan seisovan Jumalan oikealla puolella.”
Gal. 4:4.-6. Mutta kun aika oli täytetty, lähetti Jumala Poikansa, vaimosta syntyneen, lain alaiseksi syntyneen, lunastamaan lain alaiset, että me pääsisimme lapsen asemaan. Ja koska te olette lapsia, on
Jumala lähettänyt meidän sydämeemme Poikansa Hengen, joka huutaa: ”Abba! Isä!”
Joh. 15: 26. Mutta kun Puolustaja tulee, jonka minä lähetän teille Isän tyköä, totuuden Henki, joka lähtee Isän tyköä, niin hän on todistava minusta. Siis Isä lähetti Jeesuksen ja Jeesus lähetti Pyhän Hengen.
Nämä Raamatun tekstit riittänevät vahvistamaan meidän uskomme Jumalaan, joka on ilmestynyt kolmessa persoonassa: Isänä, Poikana ja Pyhänä Henkenä.

Uskomme Pyhään Henkeen

Ihminen ei voi tulla Jumalan luo, ellei Isän Henki häntä vedä. Pelastus ja siinä vaeltaminen ovat kokonaan Pyhän Hengen työ meissä. Tämä Jeesuksen lähettämä Pyhä Henki on persoona, joka puhuu, opettaa, johdattaa, ottaa Kristuksen omasta. Hän on Hengen lahjojen jakaja. Hän on se, joka vyöttää Jeesuksen seuraajat voimalla voidakseen vaeltaa Jumalan Hengen kuljettamina.
Hän on se, joka vaikuttaa Hengen hedelmien kasvua elämässämme. Uskomme, että kristitty ei osaa, eikä hänen tarvitse omin voimin taistella hengellisessä elämässään, vaan Jumalan Henki, Kristuksen Henki, Pyhä Henki on annettu ja lähetetty hänelle avuksi ja voimaksi. Tämä Pyhä Henki mahdollistaa, että Jeesus on läsnä kaikkialla ja tuo Hänen tekonsa julki. Hän mahdollistaa meille todeksi, että Jeesus Kristus on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti. Pyhä Henki johdattaa meitä kaikkeen Totuuteen. Hän johdattaa meitä myös tottelemaan Jumalan Sanaa.
Joh.14: 16.-18. Ja minä olen rukoileva Isää, ja hän antaa teille toisen Puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti, totuuden Hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä eikä tunne häntä; mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva. En minä jätä teitä orvoiksi; minä tulen teidän tykönne.
Joh.16:7.-15. Kuitenkin minä sanon teille totuuden: teille on hyväksi, että minä menen pois. Sillä ellen minä mene pois, ei Puolustaja tule teidän tykönne; mutta jos minä menen, niin minä hänet teille lähetän. Ja kun hän tulee, niin hän näyttää maailmalle todeksi synnin ja vanhurskauden ja tuomion: synnin, koska he eivät usko minuun; vanhurskauden, koska minä menen Isän tykö, ettekä te enää minua näe; ja tuomion, koska tämän maailman ruhtinas on tuomittu. Minulla on vielä paljon sanottavaa teille, mutta te ette voi nyt sitä kantaa. Mutta kun hän tulee, totuuden Henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään; vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja tulevaiset hän teille julistaa. Hän on minut kirkastava, sillä hän ottaa minun omastani ja julistaa teille. Kaikki, mitä Isällä on, on minun; sentähden minä sanoin, että hän ottaa minun omastani ja julistaa teille.
1.Kor. 12.-14. luvut puhuvat Pyhän Hengen lahjoista
Gal. 5:22: Mutta Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen.

Seurakunta on Kristuksen perustama ja johtama, apostolien opetukselle rakennettu uskovien yhteisö, Ekleesia, uloskutsuttujen yhteisö. Kaikki Kristukseen uskovat ovat kaikkina aikoina kuuluneet yhteen ja yhteiseen seurakuntaan, joka ilmenee näkyvällä tavalla.

Matt. 16:18. Ja minä sanon sinulle: sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani, ja tuonelan portit eivät sitä voita.

Uskomme uskovien kasteen siunaukseen. Vesi ei meitä pelasta, mutta kaste on hyvän omantunnon pyytämistä Jumalalta. Tottelemalla Sanaa me säilytämme hyvän omantunnon. Jeesus antoi esimerkin kasteelle mennessään ja sanoi, että näin tulee täyttää kaikki vanhurskaus.

Opetuslapset ymmärsivät Jeesuksen sanat oikein, kun kastoivat vain uskoon tulleita Jeesuksen seuraajia. Sen tähden me emme kasta lapsia. Kasteen merkitys jo kertoo, keitä on kastettava. Se on vanhan elämän ja vanhan ihmisen hauta. Tämän meille selvästi kertoo Paavali kirjeessään Room. 6:3.-8. Vai ettekö tiedä, että me kaikki, jotka olemme kastetut Kristukseen Jeesukseen, olemme hänen kuolemaansa kastetut? Niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niin kuin Kristus herätettiin kuolleista Isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltaman. Sillä jos olemme hänen kanssaan yhteenkasvaneina yhtäläisessä kuolemassa, niin olemme samoin myös yhtäläisessä ylösnousemuksessa, kun tiedämme sen, että meidän vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiinnaulittu, että synnin ruumis kukistettaisiin, niin ettemme enää syntiä palvelisi; sillä joka on kuollut, se on vanhurskautunut pois synnistä. Mutta jos olemme kuolleet Kristuksen kanssa, niin me uskomme saavamme myös elää hänen kanssaan, 1. Piet. 3: 21 Tämän vertauskuvan mukaan vesi nyt teidätkin pelastaa, kasteena – joka ei ole lihan saastan poistamista, vaan hyvän omantunnon pyytämistä Jumalalta – Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen kautta.

Ehtoollinen on Jeesuksen seuraajilleen asettama yhteysateria, jossa Kristus on itse läsnä. Ehtoollinen julistaa Jeesuksen sovitustyötä ja on osallisuutta hänen kuolemaansa ja ylösnousemukseensa. 1. Kor. 11:23.-29. Sillä minä olen saanut Herralta sen, minkä myös olen teille tiedoksi antanut, että Herra Jeesus sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, kiitti, mursi ja sanoi: ”Tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne annetaan; tehkää tämä minun muistokseni”. Samoin hän otti myös maljan aterian jälkeen ja sanoi: ”Tämä malja on uusi liitto minun veressäni; niin usein kuin te juotte, tehkää se minun muistokseni”. Sillä niin usein kuin te syötte tätä leipää ja juotte tämän maljan, te julistatte Herran kuolemaa, siihen asti kuin hän tulee. Sen tähden joka kelvottomasti syö tätä leipää tai juo Herran maljan, hän on oleva vikapää Herran ruumiiseen ja vereen. Koetelkoon siis ihminen itseänsä, ja niin syököön tätä leipää ja juokoon tästä maljasta; sillä joka syö ja juo erottamatta Herran ruumista muusta, syö ja juo tuomioksensa.

Uskomme, että Jeesus herätettiin kuolleista ja että Hän elää ja on Jumalan korottamana Valtaistuimella Iankaikkisena Tuomarina Isän kanssa. Tämä usko antaa meille luottamuksen: Jeesus voitti kuoleman. Joka uskoo Häneen, ei ikinä kuole.
1. Kor. 15: 1-8. Veljet, minä johdatan teidät tuntemaan sen evankeliumin, jonka minä teille julistin, jonka te myöskin olette ottaneet vastaan ja jossa myös pysytte ja jonka kautta te myös pelastutte, jos pidätte siitä kiinni semmoisena, kuin minä sen teille julistin, ellette turhaan ole uskoneet. Sillä minä annoin teille ennen kaikkea tiedoksi sen, minkä itse olin saanut: että Kristus on kuollut meidän syntiemme tähden, kirjoitusten mukaan, ja että hänet haudattiin ja että hän nousi kuolleista kolmantena päivänä, kirjoitusten mukaan, ja että hän näyttäytyi Keefaalle, sitten niille kahdelletoista. Sen jälkeen hän näyttäytyi yhtä haavaa enemmälle kuin viidellesadalle veljelle, joista useimmat vielä nytkin ovat elossa, mutta muutamat ovat nukkuneet pois. Sen jälkeen hän näyttäytyi Jaakobille, sitten kaikille apostoleille. Mutta kaikkein viimeiseksi hän näyttäytyi minullekin, joka olen ikään kuin keskensyntynyt.
Me uskomme ihmeisiin ja Jumalan mahdollisuuksiin tänään.
Hebr. 13:8.”Jeesus Kristus on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti”.
Uskomme iankaikkiseen elämään ja kuolleista ylösnousemukseen. Tässä luottamuksessa meille on annettu elävä Toivo kuoleman jälkeiseen elämään, iankaikkisesti Kristuksen kanssa.
Joh. 14:1.-3. “Älköön teidän sydämenne olko murheellinen. Uskokaa Jumalaan, ja uskokaa minuun. Minun Isäni kodissa on monta asuinsijaa. Jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille, että minä menen valmistamaan teille sijaa? Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen.
Joh. 11: 25. Jeesus sanoi hänelle: “Minä olen ylösnousemus ja elämä; joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut. Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko sen?”

Uskomme Jeesuksen takaisin paluuseen. Se on aina ollut kristikunnan, Jumalaan uskovien, Jeesuksen todistajien varma toivo. Sitä päivää me joudutamme, vaikka kukaan ei tiedä minä päivänä Jeesuksen takaisin tulo tapahtuu.

1. Tess. 4: 13.-18. Mutta me emme tahdo pitää teitä, veljet, tietämättöminä siitä, kuinka poisnukkuneiden on, ettette murehtisi niin kuin muut, joilla ei toivoa ole. Sillä jos uskomme, että Jeesus on kuollut ja noussut ylös, niin samoin on Jumala Jeesuksen kanssa myös tuova poisnukkuneet esiin yhdessä hänen kanssaan. Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasuunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin; sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Niin lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla.
2. Piet. 1: 10. Pyrkikää sentähden, veljet, sitä enemmän tekemään kutsumisenne ja valitsemisenne lujaksi; sillä jos sen teette, ette koskaan lankea;